Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

kisieliciastka
6947 6e29 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMagnolia11 Magnolia11
kisieliciastka
9179 5c3f
kisieliciastka

March 19 2015

kisieliciastka
“ Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. ”
— Tomasz z Akwinu
Reposted fromgabrynia gabrynia viascorpix scorpix

March 18 2015

kisieliciastka
Mąż poprosił, bym na urodziny dała mu siebie. Ale jakże tak bez stosownego opakowania?! Kupiłam sobie płaszcz, buty i zestaw do makijażu. Dla mego kochanego męża nie będę żałować. 
Reposted fromzakurzonateczka zakurzonateczka
kisieliciastka
8363 e4ac 500
Reposted fromosaki osaki viagosiakowe gosiakowe

March 11 2015

kisieliciastka
5283 1370
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaMagnolia11 Magnolia11
kisieliciastka
4069 a2ab 500
Reposted fromosaki osaki viakrewzwodka krewzwodka

February 11 2015

kisieliciastka
9481 b085
Reposted bynicciekawego nicciekawego

February 02 2015

kisieliciastka
4888 bb12 500
Reposted fromhelven helven viaMagnolia11 Magnolia11

February 01 2015

kisieliciastka
2445 682e 500
poniedziałek. 
Reposted frommychalyna mychalyna viakrewzwodka krewzwodka

January 02 2015

kisieliciastka
as happy as can be

December 22 2014

kisieliciastka
1484 24dc
Reposted fromindigestible indigestible
kisieliciastka
kisieliciastka
5109 7afa 500
Reposted fromimmunosupresant immunosupresant

December 09 2014

kisieliciastka
7301 c01a 500
Reposted fromzakurzonateczka zakurzonateczka
kisieliciastka
4811 dd79
Reposted fromzakurzonateczka zakurzonateczka
kisieliciastka
9961 366a 500
Reposted fromproof proof viazakurzonateczka zakurzonateczka
kisieliciastka
3198 d555
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl